Pinksteren, ook een werkelijkheid van onze tijd? - RK Parochie Emmaüs
 

Bewegen in de kracht

van de Heilige Geest

onderwijsthema 2022-2023

 

Deze syllabus is een uitgave van de Evangelische gemeente de Lichtstad in Eindhoven. www.de-lichtstad.nl.

Er is bij de samenstelling van deze training o.a. gebruik gemaakt van de Training Jezus Volgen, deel 2

Versie: 1.0

 

INHOUD (klik op hoofdstuk, om het op je scherm te krijgen).


Voorwoord. 3

Planning. 4

Week 1: De kracht van de Heilige Geest. 7

Week 2: Onze identiteit in Christus. 14

Week 3a: De geestelijke strijd.. 18

Week 3b. Bevrijdingspastoraat. 27

Week 4: Spreken in tongen.. 30

Week 5 en 6: Gods stem verstaan en doorgeven. 33

Week 7: Genezing. 39

Bijlage 1     Opsomming van gaven.. 46

 


 

Voorwoord

(terug naar Inhoudsopgave)

Als Lichtstad zijn wij een charismatische gemeente. Dit is één van onze waarden. Dit betekent dat wij geloven en dat de kracht van de Heilige Geest, Die 2000 jaar geleden aan de vrienden van Jezus is gegeven, er ook voor ons is.

Deze gaven van de Heilige Geest krijgen we om elkaar te dienen. Zoals we in Efeziërs 4 lezen zijn deze gaven aan ons allemaal beloofd, en Jezus bepaalt wat en hoeveel. In bijlage 1 staat een overzicht van maar liefst 23 gaven. Wij mogen ons uitstrekken naar deze gaven en ontdekken wat voor ons klaar ligt, ons erin bekwamen en de gaven die wij krijgen, inzetten ten dienste van elkaar. Samen willen we leren om ook onze bovennatuurlijke  gaven op een zuivere wijze in te zetten voor de omgeving als discipelen van Jezus. Dit doen we, omdat we samen willen groeien in discipelschap. Dat betekent dat we leren om elke dag een beetje meer op Jezus te lijken.

Profeteren, woorden van kennis, genezen van zieken en spreken in tongen zijn allemaal bovennatuurlijke gaven die we hebben ontvangen van de Heilige Geest om zelf staande te blijven en anderen toe te rusten om zo Jezus zichtbaar te maken in onze omgeving. We hoeven dat niet uit eigen kracht te doen, maar worden door Hem toegerust.

Het is wel belangrijk dat we onderwijs hierover ontvangen. Dan leren we hoe we met deze gaven in de praktijk om moeten gaan. Afgelopen jaren zijn we als gemeenteleiding met dit thema ”Bewegen in de kracht van de Heilige Geest” bezig geweest. De inhoud van deze syllabus hebben we op onze vergaderingen doorgenomen en vastgesteld. Samen hebben wij in de praktijk meegemaakt dat de Heilige Geest onder ons beweegt. Dat was voor ons bemoedigend en een bevestiging dat God met Zijn Geest verlangt om door ons heen te werken.

Dit seizoen willen we dit ook in de gemeente vorm gaan geven door onderwijs en praktijk. Wij bidden dat deze syllabus geen theorie zal blijven, maar in ons dagelijks leven zichtbaar zal zijn.

 

Het voorbereidingsteam:

Dirk Braat

Benjamin Jurg

Maarten van Barneveld


 

Planning

(terug naar Inhoudsopgave)

We beginnen op zondag 16 oktober en sluiten af op 7 december. Het tweede deel van de serie start op 15 januari en sluit af op 22 februari.

Per thema nemen we twee weken. De eerste week is de inspiratiepreek en de verdiepende Bijbelstudie. Een week later is er (waar mogelijk) een tweede preek over het thema, komen de kernen naar de Fontein en is er ruimte voor bespreking en praktijk.

 

 

Inspiratie

Bijbelse onderbouwing

Praktijk

Week 1

zondag: inspiratie preek

=======

 

===========

====

 

dinsdag: verdieping en Bijbelse onderbouwing

 

===========

====

Week 2

woensdag: kern: praktijk

            =

===========

======

 

Eerste week:

Op zondag start het thema. Het hoofddoel is de gemeente motiveren en inspireren.

Op dinsdag wordt met name de Bijbelse onderbouwing gegeven, indien mogelijk door leden van het onderwijsteam. Gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om op deze avonden aanwezig te zijn in de Fontein.

Tweede week:

Op woensdag ligt de nadruk op de praktijk. Deze avond wordt, indien mogelijk, geleid door de spreker van zondag. Het doel is om in een veilige setting mensen uit te dagen om een volgende stap te zetten. Natuurlijk ook met een vertrek vanuit de Bijbelse principes. Alle kernen worden deze avond uitgenodigd om naar de Fontein te komen. Bij de praktijk gaan ze in 4 groepen uiteen volgens de clusterindeling. De clusterleiding regelt dat er voldoende begeleiding is.

 

Sprekers:

1.     Het sprekersteam van de Lichtstad

2.     Hans Savert spreekt twee keer over identiteit en geestelijke strijd. Hij heeft zich al jaren verdiept in het onderwerp Identiteit en geeft daar cursussen over. Daarnaast heeft hij bevrijdingspastoraat in zijn bediening en is daar ook actief mee bezig via “Crossingpoint”.
Hij heeft ook een boek geschreven over geestelijke strijd en demonie.

3.     Sander Wuister spreekt twee keer over profetie.
Hij heeft zich al jaren verdiept in het onderwerp profetie en brengt dit ook in de praktijk.
Hij geeft landelijk en buiten Nederland cursussen en heeft er ook
een boek over geschreven.

DEEL 1

preek

wie

Verdiepende

Bijbelstudie

Praktijk

met kernen

Week 1: De kracht van de Heilige Geest

Week 42 en 43:

16-29 okt.

16 /10

 

23/10

 

Benjamin

 

Dirk

18/10

26/10

 

 

 

 

 

Week 2: Onze identiteit in Christus

Week 44-45:

30 okt.-12 nov.

30/10

 

6/11

Hans Savert

 

Heidi

1/11

9/11

 

 

 

 

 

Week 3: De geestelijke strijd

Week 46 en 47:

13 nov.-26 nov.

13/11

 

20/11

 

 

Hans Savert

                        

Anja

15/11

23/11

 

 

 

 

 

Week 4: Week 6 : Spreken in tongen

Week 48 en 49:

27 nov.-7 dec.

27/11

 

 

Dirk

 

 

29/11

7/12


 

DEEL 2

Jan-febr

preek

Wie

Verdiepende

Bijbelstudie

Praktijk

met kernen

wie

Week 5: Gods stem verstaan en doorgeven

Week 3en 4:

 15 jan.-28 jan.

zondag 15/1

 

22/1

Sander Wuister

 

Sander Wuister

17/1

25/1

Sander

 

 

 

 

 

 

Week 6 Gods stem verstaan en doorgeven

Week 5 en 6:

 29 jan.-11 febr.

29/1

 

5/2

Remco Zwart

 

 

31/1

8/2

Sander

 

 

 

 

 

 

Week 7: Genezing

Week 7 en 8:

 12 febr.-22 febr.

 

12/2

 

19/2

Maarten

14/2

22/2

 

 


 

Week 1: De kracht van de Heilige Geest

(terug naar Inhoudsopgave)

Voordat Jezus de aarde verlaat, maakt Hij Zijn volgelingen duidelijk dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt als de Heilige Geest komt. Hij verzekert Zijn discipelen nog eens dat Hij woord zal houden en de Geest zal sturen. In de praktijk betekent dat heel wat.

’Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ (Luc. 24:49).

’Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Hand. 1:8).

 

We hebben de Heilige Geest keihard nodig om:

 

1. opnieuw geboren te worden en de weg van Jezus te leren

        Hij doet ons opnieuw geboren worden (Joh. 3:5-8).

        Hij onderwijst ons (Joh. 14:26; 16:13-14).

        Hij maakt dingen duidelijk en overtuigt van zonde (Joh. 16:8-11).

        Hij geeft ons openbaring (1 Kor. 2:6-16).

 

De mens is de weg kwijt en weet niet meer wie zijn echte Vader is. Het is de taak van de Heilige Geest om ons die geestelijke nood te laten zien en ons op Jezus te wijzen. Hij is de weg die God heeft geopend om ons bij Hem terug te brengen (Joh. 16:5-15). 

Door de Heilige Geest worden wij kinderen van God en gaan we ons ook zo gedragen. Het is door de Geest dat wij opnieuw geboren worden (Joh. 3:1-16) en leren het juiste spoor te vinden en te houden.

2. onze nieuwe identiteit te kennen en daarin te leven

        Hij woont in ons (Joh. 14:17).

        Hij verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn (Rom. 8:16).

        Hij is onze Pleitbezorger (Trooster) (Joh. 14:16-17).

        Hij heiligt ons (Rom. 15:16).

        Hij bewerkt gerechtigheid, vrede, vreugde en hoop (Rom. 14:17, Rom.15:13).

        Hij schenkt ons Zijn gaven, zoals Hij wil (1 Kor. 12:11).

        Hij giet Gods liefde uit in onze harten (Rom. 5:5).

        Hij bewerkt de vrucht van de Geest in ons (Gal. 5:22-23).

 

Wij zijn kinderen van God geworden, we zijn een nieuwe schepping geworden (2 Kor. 5:17). De Heilige Geest geeft ons kracht voor ons dagelijks leven. God wil dat wij Zijn kracht kennen, zodat we voortdurend uit geloof kunnen leven en voor anderen een voorbeeld zullen zijn. Ons vlees is zwak, maar we staan niet alleen. God heeft voor ons een bron van goddelijke kracht geopend. Hij woont in ons hart door de Heilige Geest (Ef. 3:16-17; Gal. 2:20).

3. te overwinnen

        Hij helpt ons in onze zwakheid (Rom. 8:26).

        Hij stelt ons in staat demonen uit te drijven (Mat. 12:28).

 

Iedere christen leeft midden in een oorlogsgebied. Toen we nog geen christen waren, stonden we aan de kant van de duivel, maar toen we besloten om Jezus te volgen, werden we overgeplaatst naar de winnende kant: de kant van God (Ef. 2:1-5; Kol. 1:13). Onze strijd met de duivel wordt na onze bekering veel heviger dan daarvoor, omdat hij niet wil dat wij Jezus gaan volgen. Door de Heilige Geest geeft God ons innerlijke kracht, zodat we sterk staan en weten hoe we moeten overwinnen    (1 Joh. 4:4). Gebed is hierbij erg belangrijk. Met gebed, geleid door de Heilge Geest, komt overwinning, inzicht, openbaring etc.

4.    te getuigen

   Hij geeft ons kracht om Gods getuigen te zijn  (Hand.1:8).

   Hij helpt ons te spreken, zoals God het wil (Marc. 13:11).

 

Het Griekse woord voor “kracht” is dunamis, waar ook ons woord dynamiet van afstamt. God wil dat we met deze kracht vervuld zijn, zodat we kunnen getuigen van ons leven met Jezus. De Heilige Geest stelt ons in staat om te getuigen door wat wij zeggen, door onze levenshouding en door onze daden (Rom. 15:18-19). Als wij met mensen spreken, voor mensen bidden of hen dienen in de kracht van de Heilige Geest, is het alsof Jezus dat doet (Hand. 4:31; 2 Kor. 2:14-16).

 

Gaven en vrucht van de Geest

 

God wil niet alleen grote dingen door ons heen doen, Hij wil ons ook grote dingen geven. Hij geeft ons gaven om ons toe te rusten voor onze opdracht en vrucht van de Geest om ons karakter te vormen naar Jezus’ karakter.

’Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.’ (Jak. 1:17).

De gaven van de Geest

Het is de Heilige Geest Die ons met Zijn gaven toerust om Gods wil te kunnen doen. Een opsomming van de gaven in 1 Kor. 12:7-11 en in Rom. 12:6-8 helpt ons te begrijpen waarvoor ze bedoeld zijn en hoe ze functioneren. In Bijlage 1 wordt een opsomming gegeven. Kijk en bid eens wat jou is gegeven!

Wij hebben allemaal natuurlijke talenten, maar hier gaat het om bovennatuurlijke gaven van God waarmee we niet geboren worden. Onze natuurlijke talenten moeten we ook weer aan God overgeven, zodat Hij ze kan zuiveren en heiligen. Pas daarna kunnen ze volledig tot Zijn eer gebruikt worden. 

De Vader heeft beloofd dat Hij Zijn kinderen alles zal geven wat zij nodig hebben om Zijn doel te volbrengen en om van Jezus’ liefde en kracht te getuigen. 

'Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; (5) er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; (6) er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. (7) In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. (8) Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; (9) de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. (10) En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.

(11) Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.' (1 Kor. 12:4-11).

 

Kenmerken van de gaven van de Geest zijn dus: ze zijn zichtbaar, het vraagt oefening, het is voor iedereen en is bedoeld voor de ander. Iedereen heeft van God gaven gekregen. Zoek eens uit wat jij hebt gekregen? Zie 1 Kor. 12.  

De vrucht van de Geest

Net zo belangrijk als de gaven, is de vrucht van de Geest. Deze vrucht is het bewijs dat de Geest in ons leven aan het werk is. Het getuigenis van onze levenshouding is erg belangrijk. De kenmerken van de vrucht van de Geest vinden we in Gal. 5:22-23. Ze laten het karakter van Jezus, dus God Zelf, zien. De Heilige Geest plant het zaad van deze vrucht in ons leven, en het is aan ons om erop te reageren en ons meer en meer open te stellen voor Zijn invloed, zodat onze daden en onze levenshouding steeds meer van Jezus gaan weerspiegelen.

’Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.’ (Gal. 5:16).

 

De Heilige Geest en de gemeente

 

De Heilige Geest werkt het plan van God uit: het openbaren van Zijn Koninkrijk door de gemeente.

Na de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 zien we de gemeente ontstaan en groeien. In Hand. 2:41-47 wordt een aantal kenmerken van deze door de Heilige Geest tot leven gebrachte gemeente genoemd:

o   Drieduizend mensen kwamen tot bekering en werden gedoopt.

o   De apostelen gaven onderricht.

o   Ze vormden een gemeenschap en er was zorg voor elkaar.

o   Het avondmaal werd gevierd; het offer van Christus stond centraal.

o   Ze baden veel met elkaar.

o   Er vonden tekenen en wonderen plaats.

o   Ze hadden alles gemeenschappelijk.

o   Sommigen verkochten hun bezit en deelden de opbrengst met mensen die iets nodig hadden.

o   Ze kwamen regelmatig samen.

o   Er was blijdschap en ze aanbaden God.

o   Ze stonden in de gunst bij het hele volk.

o   De Heer breidde hun aantal dagelijks uit.

 

Het belang van opwekking

In de kerkgeschiedenis is het vuur van de Geest verschillende keren gedoofd geweest. Maar telkens als Gods volk voor een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest gaat bidden, wekt de Heer Zijn Gemeente weer op. Bij zo’n opwekking zijn de kenmerken die hierboven genoemd worden, opnieuw zichtbaar.

Dankzij de kracht en het vernieuwende werk van de Heilige Geest bestaat en groeit de ware kerk van Christus wereldwijd, tot op de dag van vandaag.

 

Vervulling met de Heilige Geest

Hoe komt de Heilige Geest in ons? 

Het Nieuwe Testament verwoordt dit op verschillende manieren:

o gedoopt worden in/met de Heilige Geest (Hand. 1:5); o de Heilige Geest komt over je (Hand. 1:8);

o de Geest wordt uitgestort (Hand. 2:18);

o met de Heilige Geest vervuld worden (Hand. 4:31);

o de Heilige Geest valt op mensen (Hand. 10:44);

o de Heilige Geest ontvangen (Hand. 15:8, 8:15).

 

Als je alle uitdrukkingen vergelijkt, zou je het volgende kunnen zeggen: als de Heilige Geest van de hemel wordt uitgestort en over je komt, op mensen valt, dan is dat de eerste vervulling met de Heilige Geest, doordat Jezus jou daarmee doopt. Na de doop is het noodzakelijk dat je vaker opnieuw vervuld wordt.

In De Lichtstad geloven wij dat de eerste bekering, wedergeboorte, doop in water en dopen in of vervulling door de Heilige Geest, onderscheiden gebeurtenissen zijn, die echter onlosmakelijk bij elkaar horen.

Wij geloven dat de Heilige Geest in ons woont, vanaf het moment dat wij ons bekeren tot Jezus. Dit is een belofte van God. De inwoning van de Heilige Geest is een zekerheid voor ons als vrienden van Jezus. Tijdens ons leven met Jezus mogen we ons blijven uitstrekken naar hernieuwde vervulling van de Heilige Geest. Wij hebben Zijn kracht immers elke dag meer dan nodig.

Bij het dooponderricht benadrukken we het genadegave-aspect van de Heilige Geest en de zekerheid hiervan i.c.m. bekering. We lichten ook toe dat je je mag uitstrekken naar meer vervulling en dat over de uitwerking (doop en/of vervulling) daarvan wat verschillend gedacht wordt. De kandidaatdopeling kan zelf vooraf aangeven of hij/zij wil dat er specifiek gebeden wordt voor vervulling met/doop van de Heilige Geest.

Het voorbeeld van een spons

Dopen is onderdompelen. Zoals een spons die een eerste keer in het water wordt ondergedompeld en dan veel water in zich opneemt, zo verandert die spons van karakter en krijgt hij zijn functie. Maar als je hem daarna een tijd uit het water houdt, droogt hij uit en wordt weer wat hij eerst was. Zo kun jij ook een keer in de Heilige Geest gedoopt zijn, maar in de loop van de tijd droog zijn geworden als een spons. Een spons moet je herhaaldelijk vullen door hem onder te dompelen, te dopen in water. Zo moeten wij na de eerste gave van de Geest, toen we daarin gedoopt werden, in het vervolg van ons christenleven steeds vervuld blijven van die Geest (Ef. 5:18). De gave van de Geest komt van Jezus. 

 

Het vervuld blijven is een opdracht aan ons – en van groot belang voor de vitaliteit van ons geestelijk leven.

Dan stroomt Gods kracht, zalving, autoriteit en liefde. Door een blijvende vervulling kan deze verdieping ontstaan, gaan we groeien in ons geloof en in heiligheid en kunnen we God op een krachtige wijze gaan dienen in de gaven van de Geest. 

 

Het voorbeeld van Jezus

Jezus werd verwekt door de Heilige Geest (Mat. 1:18). Toch moest Hij nog gedoopt worden in de

Jordaan met de Heilige Geest om te kunnen doen waarvoor Zijn Vader Hem gezonden had (Luc. 3:21-

23). Ook de discipelen mochten niet gelijk met hun opdracht beginnen (Luc. 24:48-49; Hand. 1:45,8), maar moesten wachten, totdat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest, zodat zij kracht zouden ontvangen om Jezus’ getuigen te zijn.  Zo was, zowel voor Jezus als voor Zijn leerlingen, het gedoopt worden met de Heilige Geest het startpunt in hun bediening.

Voorwaarden om gedoopt te worden

Er is maar één voorwaarde: je leven overgeven aan Jezus Christus door je tot Hem te bekeren en in Hem te geloven (Hand.2:38). Verder is het belangrijk dat je ernaar verlangt. De Bijbel spreekt over: ernaar dorsten, ernaar streven, erom vragen.

Hoe word je gedoopt in of vervuld met de Heilige Geest?

Je kunt er zelf voor bidden en het aan Jezus, de Doper in de Heilige Geest, vragen. Op vijf plaatsen in de Bijbel (Mat. 3:11, Marc. 1:8, Luc. 3:16, Joh. 1:33, Hand. 2:38) staat dat Jezus doopt in de Heilige Geest. Praktisch gezien is het een veel voorkomend Bijbels gebruik dat iemand die vervuld is met de Heilige Geest, met handoplegging voor je bidt in de naam van Jezus. Je doopt dus niet uit naam van jezelf; die autoriteit hebben we niet, Jezus wel.

Vraag en het zal gegeven worden

Het is de taak van de Heilige Geest om een dorst naar God in ons hart te bewerken (Ps. 42:1-2). God nodigt ons uit om tot Hem te komen en Zijn Geest wekt in ons een verlangen om bij God te zijn (Jes. 55:1; Joh. 7:37-39). 

Stel je open voor God, laat de wind van de Heilige Geest door je heen waaien. God zal je nooit iets geven dat slecht of verkeerd is: ’Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ (Luc. 11:13).

God geeft ons Zijn Geest, zodat wij Hem zullen eren. Wij eren Hem als we Hem uit liefde gehoorzamen. Daarom moet gehoorzaamheid onze hartshouding zijn (Hand. 5:32).

De Heilige Geest leert ons inzien dat wij Zijn kracht nodig hebben. Als jij weet dat je Hem nodig hebt, bid dan tot de Vader en vraag Hem of Hij je met Zijn Geest wil vervullen. Wees niet bang voor wat God zal doen.  

 

Ben jij bereid om je door de Geest te laten leiden?

 

Je kunt je laten leiden door je gevoel of je verstand. Ben je bereid om dat los te laten en je door de Geest te laten leiden en de controle los te laten?

Wil jij leven in dienst van je Heer?

 

Als je gekozen hebt voor Jezus, dan betekent dat dat je een keuze hebt gemaakt om Hem te volgen. God heeft een doel met je leven. Je bent kostbaar en prachtig gemaakt en God heeft een bedoeling met jouw leven hier op aarde.

Rom. 8:28-30: Wij zijn bestemd om het evenbeeld te worden van Jezus.

o God verheerlijken en aanbidden

o Anderen liefhebben

o Meer en meer op Jezus gaan lijken o Anderen dienen door gaven

 

Het leven hier op aarde is een tijdelijke opdracht. In die miljarden jaren die nog komen, vallen de 70 of 80 jaren (of meer) die we hier op aarde leven, in het niet. Waar leef jij voor? Alleen voor het tijdelijke leven, genieten van het leven en sterven? Hoe we ons leven hier op aarde leven, bepaalt waar we straks zullen zijn. Jezus roept ook jou en zegt: "Volg mij!" Besluit Hem te volgen, dan ontvang je ook de kracht van de Heilige Geest.  Veel mensen willen wel de kracht van Gods Geest en Zijn gaven ontvangen, maar ze willen niet Jezus volgen. Dat gaat niet samen.

Belangrijk is ook dat je die gaven niet vanuit een werknemerschap met rechten en plichten gaat zien. Als je door Gods Geest wordt vervuld, dan krijg je een verlangen om te dienen en je gaven te gebruiken. Het gaat van binnenuit. Niet vanuit moeten; dan leef je nog onder de wet. Als je bekeerd bent en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan is er overvloed van leven en vrijheid. Je deelt uit, omdat je zoveel hebt. Dan wordt het een motivatie van binnenuit. 

De intimiteit met God is het mooiste wat de Heilige Geest aan ons schenkt.

 

 

Vragen en toepassingen

 

Neem ruim de tijd om de volgende vragen te beantwoorden. Vraag de Heilige Geest om je te laten zien hoe je deze dingen in je leven moet toepassen.

Persoonlijke overdenking

       Hoe kun jij intimiteit met God ontwikkelen? 

       Ieder mens komt zaken tegen die hem hinderen om in de volheid van de Geest te leven, zoals:

-  ongehoorzaamheid (Hand. 5:32);

-  verkeerde motieven (Hand. 8:18-24);

- trots (1 Petr. 5:5);

- gebrek aan geloof (Hebr. 11:6).

Wat kunnen in je eigen leven nog hindernissen zijn?

       Waaraan herken jij dat je in Gods Geest gedoopt of vervuld bent? 

       Schrijf voor jezelf op welke gaven en vruchten bij jou zichtbaar zijn. Vraag je omgeving. Wees niet te bescheiden, het zijn tenslotte cadeaus die je van God hebt gekregen en dank God ervoor. Deel dit met elkaar.

 

Groepsbespreking

       Bespreek met elkaar waarom een discipel de Heilige Geest nodig heeft.

       Wat is het verschil tussen vrucht en gaven van de Heilige Geest?  

       Bespreek met elkaar deze uitspraken: 

o   Heb jij de Heilige Geest, of heeft de Heilige Geest jou? (Kees Goedhart)

o   De Heilige Geest is niet een wapen in onze hand, maar wij zijn een instrument van de Heilige Geest (Samuel Lam).

       Heb je weleens een vernieuwende vervulling met de Geest ervaren? Hoe was dat?

       Waarom vindt de Bijbel de gemeente voor iedereen belangrijk? Hoe kijk jij daar tegenaan?

       Hoe belangrijk zijn voor jou de samenkomsten op zondag en in de kernen?

 

Video: 

 

Bekijk hierover de preek van Jan Pool.

 

Hoe helpt de Heilige Geest? Bekijk de preek van David de Vos  


 

Week 2: Onze identiteit in Christus

(terug naar Inhoudsopgave)

Onze positie 

         Wij hebben deel aan de goddelijke natuur.

'wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.' (Ps. 8:5). 

'Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.' (2 Petr. 1:3).  

We hoeven ons niet meer te laten beheersen door begeerte; wij zijn bestemd om het beeld van Christus te zijn. Steeds meer op Jezus lijken, dat is het doel in ons leven.  

Redding is nodig, maar redding is niet het doel in ons leven.

'Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.' (Rom. 8:29).

       Wij zijn erfgenamen.

'Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met "Abba, Vader". De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.  En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.' (Rom. 8:14).

Gelovigen zijn erfgenamen van de grote Koning, Koningszonen. Een zoon/dochter van de Koning, dat is onze positie. Wat doet een koning? Hij regeert. Wat doen wij? Regeren over datgene waarover wij gesteld zijn. Nu nog in onvolmaaktheid maar straks regeren we met Hem samen in volmaaktheid. Wij zijn geen marionetten. Wij hebben een hoge positie. Erfgenaam, kind van die machtige God. 

Het probleem is dat veel christenen hun identiteit niet beseffen en daarom hun gezag vaak niet uitoefenen, maar in de nederlaag blijven sukkelen.

·      Wij zijn Gods medewerkers. 

Wij zijn medewerkers van God. Dat is een belangrijke positie. Planten en water geven zijn belangrijk, anders geen leven. Maar God zorgt voor de groei. Wat denkt u dat er gebeurt, als u praat met anderen over het geloof? U plant een zaadje. Als je ervoor bidt, geef je water.

'Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. (7) Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. (8) Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. (9) Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.' (1 Kor. 3:6-9).

Er is geen plan B. Omdat wij zo’n belangrijke taak als medewerkers hebben, heeft God ons ook uitgerust met macht. Anders zouden wij de duivel niet kunnen overwinnen. Hij, Die in ons is, is meer dan hij die in de wereld is. 

Onze macht

God heeft ons autoriteit en macht gegeven over de satanische machten.  Door de kracht van de Heilige Geest.

'De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: "Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam."  Hij zei tegen hen: "Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!  Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.  Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.''' (Luc. 10:17).

'"Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen." Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.' (Marc. 16:17).  

Onze positie en de gegeven autoriteit hebben ook te maken met verantwoordelijkheid. Wij regeren als mede-erfgenamen. Een koning regeert niet, als hij geen autoriteit neemt. Dan overkomen hem de dingen. Daarom vertelt Jezus aan Zijn discipelen dat Hij hun macht over de vijand heeft gegeven in Zijn naam. Jezus is het hoofd van het lichaam. Als hoofd geeft Hij Zijn lichaam de macht om in Zijn naam te heersen over de satan en zijn koninkrijk. 

Het is onze verantwoordelijkheid om ons die autoriteit toe te eigenen.

'Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.' (Filip. 4:13).

Belangrijk om gezag in de Naam van Jezus in te zetten op plaatsen waar je gezag hebt. Denk aan je gezin, je werk, je huis en mogelijk de gemeente als je gezagsdrager bent. Daarnaast op plaatsen waarvoor God je roept of waar de Heilige Geest je naartoe leidt. 

Onze zwakheid

In zwakheid ben ik sterk … door Christus Die mij kracht geeft. Dus niet: ’Kijk mij eens’ maar ‘Zie Jezus in mij’.

'Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. (8) Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, (9) maar hij zei: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. (10) Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.'  (2 Kor. 12:7-10).

 

'Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.' (Ps. 34:20).

Neem jezelf voor dat er niets is dat je twijfel brengt of heftig van slag brengt. Hij zal je nooit verlaten. En lijkt de berg te hoog om te beklimmen, ga met Jezus. Hij heeft alles meegemaakt op aarde; Hij lijdt met je mee. En Hij heeft beloofd dat Hij alles zal uitwerken ten goede! Vertrouw op Hem. Beoefen dit ook in kleine dingen. Geloof groeit ook als grote verzoekingen komen. Satan zal het ons niet makkelijk maken. Een belangrijke sleutel is dat ons besef van zwakheid ons naar de Heer Jezus mag brengen. We zijn van Hem afhankelijk en daarmee onderwerpen we ons aan Hem als onze Heer (‘ik weet het niet, zegt U het maar …’) en nemen we juist onze positie in het Koninkrijk in. 

Onze kracht in Jezus' naam …

 Blijf altijd aangesloten op Jezus. Hij leeft in ons door Zijn Heilige Geest. Wees daarop aangesloten. 

'Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.' (Joh. 15:4).

In Hem is onze kracht:

'Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.' (Ef. 1:18).

Ons geloof

Een wereldoverwinnend geloof bevindt zich binnenin je! Geloof is het kernwoord. Hoe kom je daaraan?  Van de bron: De Geest van God is het levende water dat voor brandstof zorgt! Geloof is door het horen. Lees de Bijbel. Sluit je daarop aan. Houd het toevoerkanaal wijd open. Gods kracht gaat door je heen werken. Je bent verbonden met de Vader. Je bezit goddelijke kracht en zult de omgeving veranderen en zult heersen. Gebruik je gezag, want je hebt het.

'Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?' (1 Joh. 5:3).

Vragen en toepassingen

 

Video:  Wilkin van de Kamp heeft 40 korte filmpjes (3 minuten) voor 40 dagen  op dit YouTubekanaal staan over “Wie je bent in Christus”. Kies er een paar uit op titel of ga hier de komende 40 dagen mee aan de slag.

Week 3a: De geestelijke strijd

(terug naar Inhoudsopgave)

Iedereen die door wedergeboorte een kind van God wordt, krijgt te maken met geestelijke strijd. Je wordt na je bekering overgeplaatst vanuit het rijk van de duisternis naar het Koninkrijk van Jezus Christus.

’Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.’ (Kol. 1:13).

1.     Het verdedigende karakter van de geestelijke strijd die daaruit ontstaat, is tweeledig. Allereerst moet je, in Gods kracht, de aanvallen van de satan weerstaan: 

'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.' (Jak. 4:7).  

Daarna moet je ook kunnen standhouden in de overwinning die Jezus voor je behaald heeft. De duivel was je vader en je diende hem (Joh. 8:42-47). Vanaf het moment dat je tot inkeer komt en door de Heilige Geest nieuw leven ontvangt, ontstaat er strijd. Satan zal er alles aan doen om je opnieuw te verleiden. Als je Jezus actief wilt gaan dienen, kun je erop wachten dat er tegenstand en aanvallen zullen komen. Deze geestelijke strijd heeft meerdere frontlinies:

o   binnenin jezelf; (de verleiding om de wil te doen van het vlees en de gedachten … Efeziërs 2)

o   in de zichtbare wereld; (inspiratie; opnieuw dezelfde tekst)

o   in de geestelijke (onzichtbare) wereld. (: de Heer Jezus waarschuwt tegen het zuurdesem van de Saduceeën. Zij geloofden niet in engelen, demonen of de opstanding. Dit maakte hen horizontaal denkende mensen, zoals veel ‘verlichte’ christenen in deze tijd.

 

2.     De geestelijke strijd heeft ook een aanvallende kant: discipelen van Jezus hebben de opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Om mensen te genezen en te bevrijden. Deze wereld is in de greep van de satan (2 Kor. 4:3-4) en mensen zien de waarheid niet. Het is aan ons om hen in aanraking te brengen met de reddende kracht van God. Je verkondigt Jezus’ overwinning, als je ervanuit leeft en de realiteit ervan zichtbaar maakt (Kol. 2:15). Dat is de manier waarop God jou gebruiken kan, zodat ook anderen er deel aan kunnen krijgen. 

Het is – met het oog op die bediening – noodzakelijk je heel bewust te zijn van de geestelijke strijd die woedt. En het is net zo belangrijk om te weten welke wapens jou ter beschikking staan. 

 

 

Het Koninkrijk van God

 

Jezus predikte het Koninkrijk van God; dat was Zijn goede nieuws. In het Evangelie van Matteüs staan veel gelijkenissen die gaan over dat Koninkrijk. Zelfs na Zijn opstanding onderwees Jezus Zijn discipelen er nog over (Hand. 1:3). Dat laat wel zien hoe belangrijk het Koninkrijk is. De apostelen namen de prediking van die boodschap van Jezus over, nadat Hij naar de hemel was gegaan. 

Gods Koninkrijk wordt zichtbaar door het werk van de Heilige Geest (Mat. 12:28). Hij doorbreekt met Zijn kracht de duisternis van deze wereld om mensen te redden, te veranderen, te genezen en te bevrijden. 

God vestigt Zijn Koninkrijk op aarde (Mat. 6:10). Dat komt steeds weer in Jezus’ bediening naar voren

(Mat. 4:17 en 23; 6:33). Het was de reden van Zijn komst naar deze aarde (Kol. 1:12-14). In Gods Koninkrijk gaat het niet in de eerste plaats om je fysieke behoeftes, maar om gerechtigheid, vrede, vreugde en kracht (Rom. 14:17; 1 Kor. 4:20). Jezus zei:

’De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ (Luc. 17:20-21).

Dus waar jij als volgeling van Jezus ook heengaat: het Koninkrijk van God gaat mee. Daarom moeten Gods gerechtigheid, vrede, vreugde en kracht in je leven merkbaar zijn. Je boodschap bestaat niet alleen uit wat je zegt, maar veel meer nog uit wat je doet. Mensen om je heen moeten – net als bij Jezus – kunnen zien wat het Koninkrijk inhoudt.

Zal Gods Koninkrijk ooit helemaal gevestigd worden? Jezus zei:

’Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.’ (Mat. 24:14).

Jezus zal terugkomen met kracht en in grote majesteit. Als het zover is, zal Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, waar gerechtigheid zal zijn. Volgelingen van Jezus verwachten dat moment en zijn erop voorbereid (2 Petr. 3:10-14). Dán zal het Koninkrijk volledig en voor eens en voor altijd bestaan.

Het rijk van de duivel

 

In het Nieuwe Testament wordt een wereldorde genoemd die volledig tegengesteld is aan de heerschappij van God. Het is een door de satan beheerst systeem, met doelstellingen die haaks staan op de doelstellingen van Gods Koninkrijk (1 Joh. 5:19).

Kenmerken

Ook het rijk van de satan heeft bepaalde kenmerken. Het is een systeem dat:

       zich in alles tegen God verzet;

       weerstand biedt aan het verlossingswerk van de Zoon;

       Jezus haat (Joh. 7:7);

       geregeerd wordt door de “heerser van deze wereld” (Joh. 12:31);

       voorbijgaat (Op. 20:10), gericht is op misleiding van de mens.

'Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus.' (2 Kor. 11:3). 

'Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. (14) Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.' (2 Kor. 11:13 en 14).

 

De menselijke natuur van de onbekeerde mens is eraan onderworpen. Dat merk je op tal van manieren:

       verblindheid, duisternis (2 Kor. 4:4);

       slechtheid (Joh. 3:19);

   zonde (Rom. 3:9);

   zorgen (Marc. 4:19);

       geen kennis van Wie God is (Joh. 1:10);

       hopeloosheid (Ef. 2:12);

       slechte begeerten (2 Petr. 1:4);

       trots, zelfzucht, jaloezie (1 Joh. 2:16);

       dwaling, verleiding (2 Joh. 7);

       boze machten (Ef. 6:12).

 

 

Geen dualisme

Nergens in de Bijbel lees je dat de macht van de satan, in welk opzicht dan ook, gelijk is aan die van God. Er zijn religieuze stromingen die in het dualisme geloven – twee gelijkwaardige machten die tegenover elkaar staan – en dat de uitkomst van het conflict tussen beide onzeker is, óf dat beide machten elkaar in een eeuwigdurend evenwicht houden. Maar “goedenkwaadzijn niet gelijkwaardig, want:

       de satan is goed georganiseerd, maar niet superieur;

       machtig, maar niet almachtig;

       niet aan één plaats gebonden, maar niet alomtegenwoordig;

       intelligent, maar niet alwetend.

 

Satan is een engel, geen god. Hij is een schepsel en daarmee onderworpen aan de Schepper. Ooit was hij een machtige aartsengel. Hij werd hoogmoedig en kwam ten val (Jes. 14:12-15). Er is weliswaar een strijd, een worsteling, maar dat wil helemaal niet zeggen dat de satan en God een soort titanenstrijd voeren. Er is dan ook geen enkele reden om bang voor de satan te zijn. In Christus zijn we veilig. Het wordt pas risicovol, wanneer je je positie in Christus verlaat.

De strijd komt voort uit de opstand van een schepsel (een engel) tegen zijn Schepper, de Almachtige. De uitkomst ervan staat al vast: Jezus Christus heeft de macht van de satan gebroken en hem openlijk te schande gemaakt (Kol. 2:15). Gelovigen hebben soms het idee dat het een strijd is tussen twee gelijkwaardige machten, maar dat komt omdat ze de grote en soevereine God niet kennen. Als je God niet zelf kent en niet hebt ervaren hoe groot Zijn macht is, dan lijkt het inderdaad alsof de satan sterk is. Jezus wist welke autoriteit Hij in God had en de demonen hadden dan ook geen enkele keus: ze moesten vluchten (Marc. 1:21-28). Zie ook Dan. 11:32.

 

De positie van de mens

God schiep de mens naar Zijn evenbeeld en gaf hem het gezag om de aarde te beheren en te onderwerpen (Gen. 1:26-28). God maakte de mens om over de aarde te heersen. Door de zondeval is de wereld in de greep van de satan gekomen (1 Joh. 5:19).

Als je gelooft, ben je met Christus opgewekt. God heeft alles aan de voeten van Christus gelegd (Ef. 1:20-22). Gelovigen hebben het gezag teruggekregen dat God bij de schepping al aan mensen gaf. In de naam van Jezus staan wij boven de duivel en boven alles wat hij doet.

Toen Jezus na Zijn overwinning op de satan naar de hemel terugkeerde, vroeg Hij de Vader iedereen die in Hem zou geloven de Heilige Geest te schenken. Satan kan het je knap lastig maken, maar in Christus zul je glansrijk zegevieren (Rom. 8:37). De kracht die Jezus had, is ook de jouwe en in Hem heb je dezelfde autoriteit. 

Jezus deelt Zijn overwinning met Zijn volgelingen door hun Zijn autoriteit te geven. 

’Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.’ (Luc. 10:19).

De strategie in de geestelijke strijd

Het belangrijkste is om God in elke situatie inzicht en wijsheid te vragen. Negatieve gebeurtenissen worden vaak als het werk van de satan afgedaan, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je moet proberen te achterhalen wie of wat de bron van een slechte of moeilijke situatie is. 

Er zijn drie mogelijkheden:

o Onze menselijke natuur (ons “vlees”)

Veel strijd komt voort uit je eigen zonden. Soms denk je dat de satan je aanvalt, terwijl je je eigenlijk gewoon moet bekeren (Jak. 1:13-15). Verleiding kan wel van demonen komen. Daaraan toegeven door te zondigen geeft de duisternis ruimte in het leven. De oplossing is inderdaad in alle gevallen om de boze te weerstaan (identiteit in Christus is wezenlijk besef) en bekering.

o Gods werk

Het boek Job laat zien dat God de satan een bepaalde mate van handelingsvrijheid geeft (Job 1:6-12). Job had dat in de gaten en kon mede daardoor volharden in zijn strijd (Job 1:20-22). Job leerde God daardoor nog veel beter kennen (Job 42:5). Zie ook Rom. 8:28, 31-39. Beproevingen laat God soms toe. 

o Het werk van de satan

Zijn invloed wordt gekenmerkt door de volgende strategieën:

-        Misleiding.  Bijv. twee goden dienen; ik-gericht denken. Denk ook aan misleiding in de leer. Vooral leer die mensen terugbrengt bij focus op zichzelf (ofwel wettisisme, humanistische psychologie, angstgedreven theologie). 

'van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.' (2 Kor.4:4).

-        Ontmoediging. In je denken (Het lukt je toch niet. Wie denk jij wel dat je bent. Ben je alweer ziek? Zie je wel dat bidden niet helpt. God is heel ver weg. Schuldgevoel) en in de praktijk (tegenvallende resultaten).

-        Verdeeldheid. Kenmerkend voor Nederland: geest van kritiek en oordeel, echtscheiding, verschillende kerken, negatief denken over elkaar.

-        Ongehoorzaamheid. Je eigen weg gaan, niet luisteren.

-        Afleiding.  Geen tijd voor God, druk zijn, carrière, kinderen, smartphone, hobby.

 

Wat is ons antwoord?

Focus op Jezus en op de kracht die we hebben in Zijn Naam. ' Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.' (Ef. 3:20). Geef Hem de eer. Zing voor God; aanbid Hem; daar kan de duivel niet tegen. Waar licht is, moet de duisternis vluchten. Ook hier is identiteit in Christus belangrijk. Een zondaar (of iemand die denkt dat hij dat is) en die zijn best gaat doen, zal falen. Een kind van God zal willen wandelen naar zijn bestemming.

Specifieke strategieën:

-        Tegen misleiding: Luister naar Gods stem, vraag Hem om onderscheid van geesten. M.b.t. de leer: focus op de waarheid. Voorkom focus op leugens. 

 

-        Tegen ontmoediging: Is dat wat je gevoel, verstand zegt, van God? Wie heeft er belang bij? 

Zeg niet: "Dit probleem is te groot." De Israëlieten kwamen zo de eerste keer het beloofde land niet in. Wees sterk en moedig! 

'hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. (22) Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.' (Ef. 1:18-22).

 

-        Tegen verdeeldheid: Zoek de onderlinge eenheid (Johannes 17).

Kijk met Gods ogen naar iemand, onderwerp je aan leiding, spreek niet negatief over elkaar. Wees niet zo kritisch, bemoedig juist mensen en spreek positief. 

 

-        Tegen ongehoorzaamheid: Vergeef, wees radicaal in het volgen van God. (Geen “ja, maar ...”, geen verborgen zonde).

 

-        Tegen afleiding: Strijd voor tijd!  Voortdurend bidden, een levenshouding! De geestelijke strijd ontbrandt, wanneer je gaat onderkennen dat je betrokken bent bij dit conflict tussen licht en duisternis. God gaf je het gezag om de machten van de duisternis te weerstaan.  Als je dat uitoefent, wordt de kracht van God in deze wereld zichtbaar. Wees bedacht op de machten die zich in deze strijd tegen je richten en leer hoe je ze kunt overwinnen.

 

Je wapenrusting

God geeft je wapens voor de strijd.

o  Verdedigingswapens

Als je stand wilt houden tegen de vijand, kun je natuurlijk het beste de hele wapenrusting aandoen (Ef. 6:10-18). Het is belangrijk je te realiseren dat het niet je eigen wapenrusting is, maar die van God. Alleen de dingen die God je geeft, bieden voldoende bescherming. 

Alle delen van de wapenrusting bij elkaar vormen Christus zelf. Als je in Christus blijft, kan de overwinning je niet ontgaan. Daarom staat er dat je Christus aan moet doen (Gal. 3:27) en in Hem moet blijven. 

De wapenrusting van God bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Je kunt de functie ervan het beste begrijpen, als je deze beschouwt als manieren waarmee jij een aanval van de vijand – op welk gebied dan ook – kunt pareren. Hoe beter je de uitrustingsstukken leert hanteren, hoe beter je aanvallen leert afslaan. 

   De gordel van de waarheid

Satan gebruikt leugens en bedrog. Dat heeft hij altijd al gedaan, te beginnen bij Adam en Eva (Gen. 3). Jezus noemt hem de vader van de leugen (Joh. 8:44). Satan probeert steeds het Woord van God in diskrediet te brengen. Hij verdraait het en citeert het onjuist. Veel christenen twijfelen bijvoorbeeld aan zichzelf, omdat ze meer geloof hechten aan wat de vijand over hen zegt dan aan wat God zegt. Hij verstoort het beeld van God – ook het beeld dat christenen van Hem hebben. 

Het beste wapen tegen deze aanval is “de gordel van de waarheid”. De waarheid ontmaskert de leugen en neutraliseert de invloed die deze heeft. De waarheid bevrijdt jou (Joh. 8:30-32). 

Het is je eigen verantwoordelijkheid om “de gordel van de waarheid” ook om te doen. Dat houdt in dat je: 

       de waarheid bestudeert;

       de waarheid gelooft;

       de waarheid gehoorzaamt;

       de waarheid spreekt;

       de waarheid verkondigt.

 

In deze verwarrende tijd is er heel veel input via internet: Zorg dat je altijd uitkomt bij de Heer Jezus. Als je het niet precies weet, weet Hij het wel. Hij is niet boos als je het even niet weet en Hij eist niet van je dat je van alles iets vindt. Hij is God, wij niet.

 

   Het harnas van de gerechtigheid

Als het de satan niet lukt met leugens door je pantser heen te komen, zal hij het proberen met slechte, zondige verlangens. Meestal begint dat in je denken en het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je motieven niet zuiver meer zijn en dat je wil beïnvloed wordt. 

Dit type aanval kun je afslaan met Gods gerechtigheid. Dat zal je niet lukken met je eigen goedheid of morele standaard. In Christus ben je gerechtvaardigd. Je hebt Zijn gerechtigheid als een mantel of pantser ontvangen (Jes. 61:10), zodat je naar de maatstaven van God een rechtvaardig en zuiver leven kunt leiden.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om: 

       Gods gerechtigheid aan te nemen en uit te voeren;

       te geloven dat je in Christus gerechtvaardigd bent;

       onreinheid en zondige begeerten te verwerpen.

o  Aanvalswapens

Als de satan een greep op iemands leven heeft of als hij een discipel van Jezus de voet wil dwarszitten, heeft die in Christus niet alleen de autoriteit om zich te verdedigen, maar ook om aan te vallen. In deze aanvallen kun je gebruik maken van:

   De naam van Jezus

De naam van Jezus staat in het hele Nieuwe Testament centraal. Paulus zegt: 

’Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus.’ (Kol. 3:17).

Het gaat natuurlijk niet om een soort magische formule, maar wat is er dan zo bijzonder aan de naam van Jezus? 

Namen hebben een grote betekenis in de Bijbel, omdat ze iets zeggen over het karakter, de persoonlijkheid en het gezag van de persoon die hem draagt. Er zijn mensen die door de naam van Jezus christen zijn geworden, anderen hebben door Zijn naam de Heilige Geest ontvangen, sommigen zijn genezen en weer anderen werden bevrijd uit de macht van de satan. Als je Jezus’ naam gebruikt, erken je feitelijk dat je niet in eigen naam mensen probeert te helpen of raad te geven. Je handelt, als vertegenwoordiger van Jezus, in Zijn autoriteit. 

De naam van Jezus is een machtig wapen. Je moet er dan ook niet te gemakkelijk mee omgaan. Dit is de naam waarvoor eens elke knie zich zal buigen en die elke tong zal belijden als Heer (Filip. 2:9-10). 

   Het Woord van God

De woorden van God worden in Ef. 6:17 omschreven als “het zwaard van de Geest”. Een zwaard is een aanvalswapen, maar je kunt je er ook mee verdedigen. Gods Woord heeft, als het in de kracht van de Heilige Geest verkondigd wordt, enorme kracht. Niets is machtiger dan de combinatie van Gods Geest en Gods Woord. Als die twee in evenwicht zijn, kun je er zeker van zijn dat de vijand ontmaskerd wordt en op de vlucht zal slaan. 

   De kracht van de Heilige Geest

Jezus ontving de kracht van de Heilige Geest. Daardoor kon het Koninkrijk van God baanbreken (Mat. 12:28; Hand. 10:38). Zo werkt het ook bij ons. Als je functioneert in de gaven van de Heilige Geest, kun je onderscheiden wat “van boven” is en wat “van beneden” komt. Dan weet je het antwoord op vragen als: “Is dit van God?“, “Is dit uit de mens?”, of: “Is dit van de satan?” 

Een belangrijk wapen in de strijd is Tongentaal (Ef. 6:18), zoals verderop wel duidelijk wordt. Daarom hebben we daar een extra hoofdstuk aan gewijd.

 Groeien in overwinning

 

Geestelijke strijd maakt deel uit van het dagelijks leven. We leven nog altijd in bezet gebied. Hoe kun je leren om een leven te leiden dat voortdurend in het teken van de overwinning staat? Let eens goed op de praktische tips hieronder:

Leef heel bewust in de autoriteit van Jezus. Je bent uit de greep van de satan verlost. Je mag staan in de volkomen overwinning die Jezus behaald heeft (Op. 12:11).

'Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.' (Jes.54:17).

'Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen.' (Luc. 9:1:1).

'Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.' (Marc. 16:17).

Als God ons zoveel autoriteit geeft, vraag dan niet: "Heer, wilt U …?" Het is duidelijk dat God het wil, maar Hij werkt door ons heen. Dus spreek tot en beveel de boze geesten en ziektemachten in Jezus' naam.

“There is a time to pray and a time to say.”

'Wees voortdurend vervuld met de heilige Geest. Geef niet toe aan verlangens van je oude natuur.' (Gal. 5:16).

Houd je verre van occulte praktijken. Verwerp ze als je er al mee in aanraking bent geweest. Vraag God om vergeving en bevrijding van alles wat Zijn naam onteerd heeft. Bid samen met anderen voor bevrijding.

Zorg ervoor dat je oude natuur met Christus gekruisigd blijft (Gal. 2:19-20). Dit doe je door vanuit je geloof in Christus te leven. Misschien formulering wat aanpassen. Onze oude mens is dood, die kunnen we niet tot leven wekken.  (We zijn in de Geest en niet in het vlees.) We kunnen wel kiezen om te leven naar de geest of naar het vlees (dat hebben we nog bij ons). Dus in overeenstemming met onze huidige geestelijke positie of in overeenstemming met onze niet wedergeboren staat. Draag feestkledij (Jes. 61:3), “een lofgewaad” noemt de NBG het); 'wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden' (1 Tes. 5:16-18).

Kom samen met andere christenen (Hebr. 10:25).

Verbreek het contact met mensen die je weer in je oude leven kunnen terugtrekken (2 Tes.

3:6). 

Kom in actie tegen de satan en alles wat hij jou wil laten doen. Verzet je tegen zijn invloed (Jak. 4:7), met name waar het om je gedachteleven gaat.

Doe de hele wapenrusting van God aan (Ef. 6:10-18).

Leef in de vrijheid. Je bent volkomen verlost en bevrijd (2 Kor. 3:17).

Wees duidelijk in je communicatie.

Pak frustraties aan.

Laat geen duistere hoeken in je hart toe. De boze houdt ervan dat je ongezonde zaken in je hart verborgen houdt. Dat en de onvermijdelijke schaamte daarover maken je een krachteloos christen. Openheid, erkenning en vergeving vormen de weg naar vrijheid

 

Vragen en toepassingen

 

Persoonlijke vraag: Is Jezus jouw Heer? Als dat zo is, regeert Hij in je leven. Dus is het Koninkrijk van God in jou en als het goed is zichtbaar in de gebieden waar jij gezag draagt.

 

Groepsbespreking

Hoe kun je je verdedigen in de geestelijke strijd? Maak het concreet.

Misschien ervaar je geen strijd, omdat je ervoor wegloopt. Wees eens eerlijk naar jezelf en kijk wat op jou van toepassing kan zijn:

       Je wordt boos op God of teleurgesteld.

       Je berust in het probleem, in plaats van het te overwinnen. 

       Je wordt depressief.

       Je geeft de satan de schuld.

 

Persoonlijke overdenking

Ervaar jij geestelijk strijd? Hoe dan?

Probeer eens te onderscheiden: “Komt het van de duivel of uit je eigen hart?”

Video 

In deze korte videoboodschap geeft Tom de Wal zeven sleutels voor de geestelijke strijd om een overwinnaar te zijn.


 

Week 3b. Bevrijdingspastoraat

(terug naar Inhoudsopgave)

Sommige mensen hebben geestelijke problemen die demonisch van aard zijn. Een gewoon pastoraal traject blijft soms zonder resultaat. Het kan zijn dat de problemen een demonische oorzaak hebben of dat er sprake is van ongezonde bindingen of denkpatronen. Zij kunnen dan lijden aan een vorm van demonische gebondenheid of zelfs bezetenheid.

Gebonden wil zeggen: een persoon heeft niet altijd de volledige controle over bepaalde gebieden van zijn wil. Boze geesten zijn de baas over dat terrein van zijn leven. Dat hoeft overigens niet permanent te zijn. De gebondenheid kan zich bij tijd en wijle openbaren. Het is mogelijk dat een christen gebonden is. Er kunnen gebieden zijn waar hij/zij niet vrij is. 

En het is ook breder en subtieler. Een christen die vastzit in wettisisme in de zin van redding door de Heer Jezus plus eigen inspanning, is gebonden. Een christen die gelooft Gods liefde te moeten verdienen, is gebonden. Iemand die een leugen gelooft als ‘ik moet iedereen pleasen’, is gebonden.  In deze en andere mechanismen spelen demonen vaak ook een rol, maar veel subtieler dan bijvoorbeeld gebondenheid door occulte praktijken. De waarheid maakt je vrij. Goed onderwijs is een prachtige vorm van bevrijdingsbediening.

 

 Enkele symptomen van demonische beïnvloeding:

 

o   Groeiende weerstand tegen Jezus Christus, de kerk, bidden, geestelijke liederen en de Bijbel. Soms veroorzaakt de gebondenheid zintuiglijke storingen.

o   Psychische symptomen als woedeaanvallen, zelfverminking of zelfmoordneiging, depressiviteit en allerlei angsten, dwanggedachten; het horen van stemmen en sterke gevoelens van minderwaardigheid kunnen aanwijzingen zijn voor gebondenheid, maar ze kunnen ook een psychische oorzaak hebben.

o   Een veel duidelijkere aanwijzing voor een demonische invloed is het ontwikkelen van

“paranormale gaven” zoals helderziendheid, magnetisme, wichelroededuiding en dergelijke.

Bij bezetenheid hebben boze geesten sterke controle over de wil van de bezetene. Bezetenheid komt zelden voor. Meestal hebben we te maken met gebondenheid. 

Christenen kunnen m.i. niet bezeten zijn. Ze zijn het bezit van Jezus Christus. Wel kan het zo zijn dat ze de satan zoveel ruimte en zeggenschap geven dat er in de levenspraktijk niet veel verschil zichtbaar is.  

Bevrijdingspastoraat is een vorm van pastoraat waarbij de hulpvrager leert de controle over zijn wil terug te winnen.

Het kan nodig zijn dat hiervoor demonen moeten worden weggestuurd. Dan zal dat altijd gebeuren in de naam van Jezus. Jezus Christus heeft Zijn volgelingen de opdracht gegeven om demonen uit te drijven in Zijn naam. 

’Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.’ (Mat. 10:1). 

Hier hebben de apostelen zich altijd aan gehouden. 

Toen Paulus op deze wijze sprak naar de boze geesten:

'“Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!” En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.’ (Hand. 16:18).

 

Stappen naar vrijheid

 

In veel gevallen heeft iemand die gebonden is, zichzelf in het verleden opengesteld voor bepaalde zonden, waardoor een geestelijke binding of een uitwerking in het lichaam is ontstaan. Persoonlijke belijdenis en bekering zijn dan nodig en bieden openheid voor genezing en bevrijding. Het is daarom belangrijk om eerst de zonden te belijden, voordat er bevrijding plaatsvindt. 

o   Belijd je geloof in Christus en Zijn offer dat Hij voor je bracht. Benoem concreet dat het bloed van Jezus voor jou de overwinning heeft gebracht.

o   Bekeer je van al je rebellie en zonden en doe Gods wil. Bekeer je ook van leugens die mogelijk geloofd worden (ik ben minderwaardig etc.).

o   Belijd alle zonden die je van jezelf kent. Soms is bekering nodig van zonden van het voorgeslacht. Hierdoor kan er een claim zijn vanuit de duisternis. Dit is zeker een aandachtspunt bij seksuele zonden en occulte zonden. 

o   Vergeef andere personen die je gekwetst of onrecht hebben aangedaan; onvergevingsgezindheid is een grote belemmering om in vrijheid te leven. God vergeeft jou veel meer dan jij anderen kunt vergeven. Soms is het wel nodig dat eerst andere dingen plaatsvinden, voordat vergeving aan de beurt is. Laat God spreken wat er vergeven mag worden. Soms gaat Hij een laag dieper …

o   Pleit op de vergeving van al je zonden (het bloed van Jezus reinigt van alle zonde: 1 Joh. 1:7, 9).

o   Verbreek alle banden met occulte zaken en organisaties.

o   Doe alle occulte voorwerpen en boeken weg.

o   Vraag Jezus om je vrij te maken van elke vloek die mede door bovenstaande zaken op je leven is gekomen.

o   Geloof nu dat je vergeving hebt ontvangen en ga verder onder Gods zegen!

Bid deze stappen door, als je met een van de zaken uit bovenstaande lijst bent bezig geweest. Het kan sowieso geen kwaad om deze stappen door te bidden. Blijf ook na deze bevrijding de richting van God volgen.

Mocht je ergens vragen over hebben of ergens mee zitten, aarzel dan niet en neem daarover contact op met iemand van de leiding. Het is sowieso goed om het doorbidden van bovenstaande stappen met iemand samen te doen. We hebben in onze gemeente hiervoor een pastoraal team.

 

Vragen en toepassingen

 

Groepsbespreking

Is het volgens jou mogelijk dat een christen gebonden is? Zo ja, hoe kan dit samengaan met de inwoning van de Heilige Geest in een gelovige? 

 

Persoonlijke overdenking

 

Herken je in je omgeving of bij jezelf onderstaande symptomen? 

Groeiende weerstand tegen Jezus Christus, de kerk, bidden, geestelijke liederen en de Bijbel. 

Woedeaanvallen, zelfverminking of zelfmoordneiging, depressiviteit en allerlei angsten, dwanggedachten; het horen van stemmen en sterke gevoelens van minderwaardigheid kunnen een aanwijzing zijn voor gebondenheid.

Zet dan de stappen in vrijheid, zoals hiervoor genoemd. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met iemand die je vertrouwt, het pastorale team of je kernleider, als je hier zelf niet uitkomt. 


 

Week 4: Spreken in tongen

(terug naar Inhoudsopgave)

Wat is bidden in tongen of klanktaal? 

Tongentaal, in de nieuwe vertaling gebruiken ze hiervoor het woord “klanktaal”, wordt vooral gebruikt in het persoonlijk gebed. Het is vooral bedoeld tot opbouw van jezelf door je contact met God te onderhouden en als een wapen in de geestelijke strijd.

’Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf.’ (1 Kor. 14:4).

’Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God.’ (1 Kor. 14:2).

Wat is tongentaal? Het is een bovennatuurlijk verschijnsel met onverstaanbare klanken van Gods Geest en niet vanuit ons verstand. Het is dus de taal van de Heilige Geest. Een gevolg van de samenwerking tussen onze wedergeboren geest en de Geest van God. De gebruikte woorden zijn voor buitenstaanders onbegrijpelijk en hebben meestal geen overeenkomst met een bekende taal.

Wat werkt het uit?

Veel mensen ervaren bij het spreken in tongen:

1.     Het bouwt jezelf op, doordat jouw geest in contact staat met Gods Geest.

2.     Het geeft nieuwe energie: geestelijke en lichamelijke matheid vallen van je af.

3.     Je ontvangt bovennatuurlijk inzicht in situaties.

4.     Je krijgt vrijmoedigheid, als je bang bent voor mensen.

5.     Het is een krachtig wapen in de geestelijke strijd.

6.     Je kunt God aanbidden in de Geest.

7.     Je ontvangt Zijn leiding in allerlei situaties.

8.     Het haalt de menselijke beperkingen van ons gebed af.

Op pagina 32 vind je een overzicht van nog meer redenen om te spreken in tongen.

Bijbelteksten over tongentaal

’Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen’ (Marc. 16:15-18). 

’Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken;’ (1 Kor. 14:18).

’Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.’ (1 Kor. 14:5).

Paulus geeft in deze teksten aan dat hij ernaar verlangt dat we allemaal in klanktaal kunnen spreken. Maar dat hij nog liever ziet dat we profeteren, want dat is nuttiger voor de omgeving. Tongentaal (Klanktaal) bouwt vooral jezelf geestelijk op en daar is Paulus ook dankbaar voor.

Hoe kun je deze gave ontvangen?

’Daarop zei Paulus: ”Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.” Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.’ (Hand. 19:4-6).                                 

Na de wedergeboorte en vervulling met/doop in de Heilige Geest heb je de mogelijkheid om het te ontvangen. Bij ieder christen zal dit anders uitwerken maar het is belangrijk om je er wel naar uit te strekken. Paulus is niet voor niets dankbaar dat hij tongentaal (klanktaal) heeft ontvangen.

 

Hoe help je anderen om te spreken in tongentaal?

1.     Leg de handen op: 'en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.' (Hand. 19:6).

2.     Bid een gebed voor de vervulling met de Heilige Geest en het ontvangen van tongentaal.

3.     Ga samen in tongen bidden.

Hoe spreek je in tongen?

Vraag oprecht: “Heer, wilt U mij de tongentaal geven die de Heilige Geest geeft?” Vertrouw op Hem dan zal Hij het uitwerken, zoals Hij wil. En zoals bij vele gaven, zul je wel een stap moeten zetten. Als eerste door zelf je mond open te doen. Bereid zijn om in tongen te spreken. En als het niet komt, ben je beslist geen tweederangs christen! Er zijn nog zoveel andere gaven die je wel hebt ontvangen!

Als je het hebt ontvangen

Geef voorbeelden uit je eigen leven hoe het werkt en uitwerkt; soms weet je niet waarom je in tongen moet bidden en kom je daar pas later achter. Maar voor mensen is het fijn om te horen hoe het werkt in het dagelijks leven.

 

Vragen en toepassingen

 

Video:

Beluister het grondige onderwijs en zijn ervaringen over bidden in tongen van Jan Sjoerd Pasterkamp.

 

Bekijk deze video waarin wetenschappers ontdekkingen doen over tongentaal en de functie van de hersenen.


Een aantal redenen om in tongentaal te spreken (naar Wal, 2020)

1.               Tongentaal zorgt voor bovennatuurlijke bescherming.

2.               Tongentaal wakkert het vuur van God aan.

3.               Tongentaal geeft je kracht voor de grote opdracht.

4.               Tongentaal zorgt ervoor dat je altijd kunt bidden.

5.               Tongentaal is het perfecte instrument voor voorbeden.

6.               Door tongentaal kun je geestelijk gevoelig worden.

7.               Tongentaal zorgt ervoor dat je altijd kunt bidden, ook als je het zelf niet weet.

8.               Tongentaal is het perfecte gebed.

9.               Tongentaal zet de Heilige Geest in beweging.

10.             Tongentaal zet het geestelijke leven vrij.

11.             Tongentaal is een bovennatuurlijke taal van aanbidding.

12.             God opent deuren wanneer wij in tongentaal bidden.

13.             Tongentaal is een krachtig wapen voor de geestelijke strijd.

14.             Tongentaal kan een bestraffing tegen de vijand zijn.

15.             Tongentaal is een middel om bevrijding vrij te zetten.

16.             Tongentaal bidt Gods plan en richting uit voor ons leven.

17.             De apostel Paulus sprak meer in tongentaal dan iedereen.

18.             Spreken in tongentaal zet de andere aspecten van de Heilige Geest vrij.

19.             Tongentaal geeft je rust.

20.             Tongentaal geeft je blijdschap.

21.             Tongentaal zet de kracht van God vrij.

22.             Tongentaal bouwt je geestelijke leven sterker op.

23.             Tongentaal zet de gaven van geloof vrij.

24.             Tongentaal zorgt ervoor dat ons geloof groeit.

25.             Tongentaal geeft je zelfbeheersing en geduld

26.             Tongentaal is dankzegging naar God.

27.             Tongentaal zet de vrucht van de geest vrij in je leven.

28.             Tongentaal is niet beïnvloedbaar door de duivel.

29.             Tongentaal zet de gaven van de Geest vrij.

30.             Tongentaal is voor iedereen beschikbaar.

31.             Tongentaal brengt de tegenwoordigheid van God.

32.             Bidden en tongentaal geven je toegang tot de wijsheid van God.

33.             Tongentaal zorgt ervoor dat we Gods stem makkelijker verstaan.

34.             Tongentaal vervult je met de Heilige Geest.

35.             Tongentaal geeft je de zekerheid dat je vervuld bent met de Heilige Geest.

36.             Tongentaal maakt je bewust van de geestelijke wereld.

37.             Tongentaal is een middel om profetieën te ontvangen.

38.             Tongentaal brengt Jezus dichtbij.

39.             Tongentaal is een middel om profetieën te geven en de gemeenten op te bouwen.

40.             Tongentaal is een belangrijk onderdeel van de nieuwtestamentische gemeente. 

 

 


 

Week 5 en 6: Gods stem verstaan en doorgeven 

(terug naar Inhoudsopgave)

Wie spreekt er nu tegen mij?

 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. (2) Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. (3) Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. (4) Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. (5) Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ (Joh. 10:1-5).

Versta jij Gods stem? Dit is een van de meest uitdagenede zaken in het leven van christenen. We willen Jezus, onze Herder, volgen maar is het Zijn stem? We horen zoveel stemmen:

o   ziel (verstand, gevoel en wil)

o   duivel

o   God

Wie spreekt nu tegen mij?  God heeft hier iets op gevonden.

Hoe kunnen we de stem van God onderscheiden?

De Geest in jou helpt!

Als we tot bekering komen, komt de Geest van God in ons wonen. 

'Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. (6) Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. (7) Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. (8) Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. (9) Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.' (Rom. 8:5-9).

 'Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. (13) Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.' (1 Kor.12:12-13).

Is dat niet prachtig? De Geest van God woont in een gelovige. Ga meer tijd met Hem doorbrengen om de Geest van God te verstaan. 

Meer intimiteit met Hem zal ons leren Zijn stem te verstaan. 

Luisteren naar God en Zijn stem onderscheiden helpt je om:

o   Gods wil voor je leven te ontdekken;

o   te weten waarom God doet wat Hij doet;

o   prioriteiten te stellen zoals God het wil, zowel voor wat betreft geestelijke dingen als voor de indeling van je tijd;

o   beslissingen te nemen, omdat je ze neemt op basis van Gods wijsheid en openbaring in plaats van je eigen inzichten;

o   te weten wat God graag wil en niet alleen maar wat je denkt dat Hij van je vraagt (Hos. 6:6);

o   te voorkomen dat je offers brengt die God niet van je vraagt.

 

De Bijbel blijft de bron

‘Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.’ (Ps. 25:4-5).

Je bent in staat om Gods Woord te ontvangen; je kent Hem en je wacht op Hem. Hij zal je de leiding, het inzicht en de duidelijkheid geven die je nodig hebt (Jes. 55:8-11). Je mag leren in elke situatie Gods weg te verstaan, zodat je een overwinnend en vruchtbaar leven kunt leiden. 

De Bijbel is maatgevend en de bron van waaruit profetieën voortkomen. Zonder Gods Woord als basis wordt het al snel je eigen ziel die spreekt. Door dagelijks uit Gods Woord te lezen en zo te luisteren naar Zijn stem leg je de basis voor zuivere profetieën.

‘De mens leeft niet van brood alleen maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’ (Mat. 4:4).

Als je op God leert wachten en naar Hem leert luisteren, heeft Hij de kans je te leren wat Zijn wegen zijn.

Het is veel gemakkelijker om te praten dan om te wachten en te luisteren. 

Hoe spreekt God tot ons?

God spreekt ook op allerlei andere manieren: met een zachte, innerlijke of een hoorbare stem; in visioenen of dromen; door ingevingen; door omstandigheden; door de natuur of door mensen. 

 

Innerlijke overtuiging.  

Het is een innerlijke overtuiging, een geestelijk gevoel: dit is van God of dit is niet van God.

ONAANGENAAM GEVOEL IS EEN ROOD LICHT: … HO

INNERLIJKE VREDE IS VAAK EEN GROEN LICHT: … GO

Het is wel belangrijk dat je in Gods nabijheid leeft. Maar als je God zoekt en vraagt om Zijn leiding in je leven en vraagt: “Heer, maakt U het me duidelijk”, dan zal God antwoorden.  Hier moet je veel in oefenen. Je moet leren onderscheiden wat van je eigen ziel komt, van je eigen gevoel/eigen wil/eigen verstand en wat Gods stem is. Soms gaat dat ook in elkaar over.

Innerlijke stem

Je geweten is een stille, zachte stem: het gefluister van een zachte bries. Zo mocht Elia God ontmoeten.

'Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. (13) Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: "Elia, wat doe je hier?"' (1 Kon. 19:12b).

 

Hoe ziet je geweten eruit? Je geweten moet rein en geheiligd zijn.

'Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. (2) Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid.' (1 Tim. 4:1).

Je geweten kan dus dichtgeschroeid worden: afstompen. Als je vaak ongehoorzaam bent en Gods stem negeert, bijv. door liegen, geweld, egoïsme, dan gaat je geweten afstompen. Bekering!!!  Laat Gods licht weer in je geest schijnen!

'Het licht van de HEER beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten.' (Spr. 20:27).

Doof het licht niet uit, want dan ben je een speelbal van de duivel.

Openbaringen van God: woorden van kennis en profetie

Er zijn twee uitingen te onderscheiden.

       Een woord van kennis:  

Een openbaring over een gebeurtenis die nog moet gebeuren. Woorden van wijsheid worden gegeven om de mensen voor te bereiden op een specifieke gebeurtenis en om ze een bepaalde richting aan te geven. Een woord van kennis is op een bovennatuurlijke manier dingen weten over mensen, zoals Jezus bij Nathaniël of bij de Samaritaanse vrouw bij de put.  

       Gave van profetie:

Woorden van God zijn voor jezelf of voor een ander. Zodat mensen inzicht krijgen, correctie, bemoediging, opbouw. Direct of later. 

 

'(1) Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. (2) Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. (3) Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.' (1 Kor.14:1-3).

 

Het belang van woorden van kennis en profetie

Woorden die je uitspreekt kunnen heel krachtig zijn. Ze kunnen:

       Je bemoedigen om vol te houden;

       Bevestigen wie je bent in Christus;

       Wonden genezen;

       Bevestigen;

       Richting geven;

       De macht van de vijand (o.a. leugens) breken.

Zo kunnen wij woorden van leven spreken. Opbouwend, troostend en bemoedigend. Jouw woorden kunnen het verschil maken! 

'Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt.  (40) Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren.' (1 Kor. 14:39, 40).

Praktische handvaten

Hoe leer je om Gods woorden zuiver te ontvangen? Er zijn drie zaken die je daarbij kunnen helpen:

Gods stem moet je:

o herkennen

o vertrouwen

o gehoorzamen

'We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.' (Rom. 12:6).

Gehoorzamen: doe het. Spreek het uit. Weet dat er een groeiproces is in het zuiver verstaan van Gods stem. Dat heeft te maken met volwassenheid en ervaring. Het niveau van openbaring is ook verschillend. Zie afbeelding:

 

            profeet             profetische bediening               profetische gaven                     start

 

Je leert het door uit te stappen. Petrus stapte uit de boot en liep op het water. Hij beleefde een fantastisch, geestelijk avontuur. Leven door de kracht van de Heilige Geest is een geestelijk avontuur, maar: KOM UIT DE BOOT. In geloof. In verwachting. Net als Samuel: Spreek Heer, Uw knecht luistert. Wees alert. De hele dag door kan God spreken.

Wees wel voorzichtig, zeg niet gelijk: zo spreekt de Heer! Dit is beter om te zeggen: ik heb de indruk dat … Ga ook na of dat wat je hoort, voor de mensen om je heen is of voor jezelf.  Wijsheid is vereist!

'Doof de Geest niet uit (20) en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. (21) Onderzoek alles, behoud het goede (22) en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.' (1 Tes. 5:19- 22).

Bij het verstaan van Gods stem werken samen: profetie, woorden van kennis, geloof, onderscheid, wijsheid etc. We hebben elkaar dus nodig om Gods stem te verstaan!

'Dient elkander, eenieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft als goede rentmeesters over velerlei gaven Gods.' (1 Petr. 4:10).

Vragen en opdrachten

1.     Hoor ik Gods stem of mijn eigen stem? Willem Ouweneel geeft hier in het kort antwoord op. Bekijk deze video.

 

2.     Ga oefenen om Gods stem te verstaan. Op de volgende pagina vind je een aantal oefeningen om dat in de praktijk te brengen.

 


 

 

 

Oefeningen om Gods stem te verstaan (Wuister, 2021)

Oefening 1 – ‘Eén woord’-oefening

Maak een kring en houd pen en papier bij de hand. Eén persoon stapt in de kring en gaat tegenover de persoon rechts van hem staan. Hij geeft die persoon één woord en gaat dan verder naar rechts naar de volgende persoon. Ook die persoon geeft hij één enkel woord. Zo schuift hij binnen in de kring naar rechts tot hij alle personen heeft gehad en weer op zijn plek staat. De persoon die hij het eerste woord gaf, gaat nu in de kring staan en geeft ook iedereen één woord. Dit gaat zo door tot iedereen geweest is. De ontvangers van het ene woord schrijven dat direct na het ontvangen op. Zo krijg je een lijstje met woorden, van elke deelnemer één. Het woord dat je geeft, is bemoedigend (sterk, liefde, rust) of neutraal (trein, water, verpleegster). Gebruik geen negatieve woorden (bekrompen, heks, zeurkous).

 

Oefening 2 – Bemoediging aan de hand van een woordenlijst  

(tweetallen)

Deze oefening is het vervolg op oefening 1. Met de verkregen woordenlijst maak je tweetallen. Je geeft je woordenlijst aan de ander en deze mag aan de hand van de woorden op deze lijst je een bemoediging geven. Probeer als het lukt alle woorden op de lijst te gebruiken. Neem wat de ander zegt, op met je telefoon.

    

Oefening 3 – Gebruik het woord

Laat iedereen een Bijbelvers, Bijbelverhaal of persoon uit de Bijbel in gedachten nemen. Laat iedereen over één persoon uit de groep profeteren. Neem nadat iedereen geweest is tijd voor feedback.

 

Oefening 4 – Gebruik een beeld  

Maak kringen van 4 tot 6 personen. Elke persoon profeteert nu over iemand uit de groep. Geef de deelnemers vooraf even de tijd om een beeld te ontvangen voor de persoon over wie ze profeteren. Laat ze dat beeld uitspreken (openbaring), interpreteren en toepassen. Laat de feedback ook specifiek zijn op deze drie stappen.

 

Oefening 5 – Hottub  

Laat iemand uit de kring in het midden staan. Iedereen uit de kring profeteert over die persoon. Heerlijk voor mensen die echt even bemoediging nodig hebben. Laat de persoon in het midden vertellen welke profetieën hem of haar het meest geraakt hebben.

 

Oefening 6 – All-inclusive  

Laat één iemand uit de kring in het midden van de kring staan en op toerbeurt over iedereen uit de kring profeteren. De leider geeft aan wanneer degene die profeteert, naar de volgende persoon door mag gaan. Tip: breek af op een natuurlijk moment, dus niet midden in een profetie. Laat de mensen even kort herhalen wat degene over hen geprofeteerd heeft, en kort feedback geven.


 

 

 

Week 7: Genezing 

(terug naar Inhoudsopgave)

Inleiding

Vrijwel alle beschreven genezingen en bevrijdingen in de Bijbel staan in de context van verkondiging van het Evangelie, dus op de frontlijn van gemeente en wereld. Bij de verkondiging staat het tekenkarakter centraal, tekenen van het komende Koninkrijk van God. Deze krachttekenen zijn ook belangrijk om ons geloof te versterken en te laten zien dat er kracht is in de naam van Jezus. 

Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden (prachtige woorden en menselijke wijsheid), maar uit kracht.’ (1 Kor. 4:20).

Met name in deze tijd waarin bovennatuurlijke zaken steeds actueler en brutaler worden, is het van belang om vanuit een Bijbels gefundeerde bron bovennatuurlijk te handelen. Het bidden voor de zieken is ook geen geestelijk pluspakket, maar een goddelijke opdracht.

In de gemeente wordt ook de ziekenzalving toegepast. Over ziekenzalving lezen we in Jak. 5:13-16. Ziekenzalving in de gemeente dient plaats te vinden in een pastorale context. Er dient aandacht te zijn voor het herstel van de hele mens: dus naast voor de genezing van lichaam en ziel ook voor het belijden van zonden, vergeving, rechtzetten van zaken, verbreken van bindingen en bevrijden van gebondenheden. Alleen aandacht voor lichamelijke genezing is eenzijdig.

 

Uitgangspunten

Gods Woord, de Bijbel, is de enige maatgevende bron voor de opdracht tot genezing en bevrijding. Genezing van zieken en bevrijding waarin geest, ziel en lichaam betrokken zijn, zijn onderdeel van het herstel van de gevolgen van de zonde.

       Genezing en bevrijding vinden hun bronnen in:  

o   de bediening van Jezus tijdens Zijn verblijf op deze aarde;

o   de opdrachten, die Jezus gaf aan Zijn volgelingen tijdens Zijn leven op aarde en in de periode tussen Zijn opstanding en hemelvaart;

o   de getuigenissen over het leven van de apostelen en over de vroege gemeente, waar genezing en bevrijding in de naam van Jezus frequent genoemd worden. Dit getuigenis wordt versterkt door beschrijvingen van deze genezing en bevrijding in Jezus’ naam in alle eeuwen sindsdien en tot nu toe.

 

Waarom geeft God genezing en bevrijding?

 

1.     Zij bevestigen het Woord.

God geeft ons de opdracht om het goede nieuws te vertellen en Hij wil dit onderstrepen met wonderen en tekenen. Zo kunnen wij de mensen bij God brengen. Wij mogen die kracht van God doorgeven.

’de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten vervulden iedereen met ontzag.’ (Hand. 2:43).

’Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat Filippus zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte.’ (Hand. 8:6).

 

2.     Tekenen laten iets zien van de komst van Zijn Koninkrijk. 

’Genees de zieken die er zijn en zegt tegen hen: het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.’ (Luc. 10:9).

We mogen hier iets zien: kleine en soms grote tekenen die vooruitwijzen naar wat nog komen zal. Nu wordt nog niet iedereen genezen; straks zal er volkomen genezing zijn. 

3.     Jezus had medelijden met de schare. 

Bewogenheid van Jezus voor zieken is een aanleiding voor genezing en bevrijding. God wil mensen – gelovigen en ongelovigen – die ervoor openstaan, aanraken met Zijn genezende en bevrijdende kracht.

’Jezus voelde medelijden met hen en hij genas hun zieken.’ (Mat. 14:14).

 

Wie geneest en bevrijdt?

God is de bron van de genezing. Het is zoals de energiecentrale die de stroom levert en wij die de lichtschakelaar bedienen, zodat we in huis het licht kunnen ontsteken. 

Wij hebben de macht gekregen om genezing uit te spreken in Jezus’ naam.  

God wil ons daarvoor gebruiken. Maar God is soeverein en geneest soms ook zonder tussenkomst van mensen.

Jezus gaf Zijn leerlingen de macht:

’En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”’ (Luc. 10:9).

Toen Jezus na Zijn opstanding naar de hemel ging, gaf hij de opdracht aan al degenen die tot geloof gekomen zijn. De gelovigen waren herkenbaar aan het genezen van zieken en bevrijden van mensen die gebonden waren.

’Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ (Marc. 16:15).

 

 

 

 

Hoe kun je genezing ontvangen?

1. Geloof

Geloven is heel belangrijk.  Geloof in God en in Zijn kracht speelt een grote rol; geloof zowel bij de zieke als bij degene die in Jezus’ naam woorden van kracht uitspreekt. 

'Toen zei Hij tegen haar: "Uw geloof heeft u gered, mijn dochter; ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen." Nog voor Hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: "Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?" Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: "Wees niet bang, maar blijf geloven."' (Marc. 5:34-35).   

‘Uw geloof heeft u gered’. Jezus hamert bij de genezing vaak op volhardend geloof. Blijf geloven! Geloof is een belangrijke voorwaarde om genezing te ontvangen.  

'En nadat Hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus vroeg hun: "Gelooft u dat Ik dit kan doen?" Ze antwoordden: "Ja, Heer!"  [29] Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: "Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren." En hun ogen gingen open.’ (Mat. 9:28-29).

Verwacht dat er iets gaat gebeuren, als je genezing uitspreekt. Vraag na het gebed: “Wat ervaar je?”, “Is de pijn weg?” Stop niet te snel met bidden.

’Toen zei Jezus tegen hem: "Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft." Meteen riep de vader van het kind uit: "Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.''' (Marc. 9:23).

Soms worden mensen niet genezen, hoewel ze een diep geloof hebben. Dus, hoewel geloof heel belangrijk is, is dit niet altijd de oorzaak dat iemand niet geneest. Laten we daarom niet tegen een zieke zeggen dat hij niet geneest omdat hij niet gelooft.

2. Autoriteit

Besef waaruit je autoriteit bestaat: je bent een zoon van de Koning. Wij geloven dat wij, als gelovigen, van God de volmacht hebben ontvangen om in autoriteit zieken te genezen en om boze geesten uit te drijven.

’De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: "Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam." Hij zei tegen hen: "Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden."' (Luc. 10:17).

De duivel probeert te ontmoedigen. Hij richt onze aandacht vaak op ons probleem. Het gevolg is dat je probleem zo groot wordt dat je God niet meer ziet, maar dat je niet meer beseft in welke positie God ons hier op aarde heeft gezet.  De beste remedie is: Proclameer de overwinning die Jezus aan het kruis voor ons heeft behaald. Toen Jezus opstond uit het graf en de dood overwon, is zelfs de dood de macht ontnomen. Wat een kracht en wat een overwinning. En in Zijn naam zijn ook wij meer dan overwinnaars. 

3. Beveel

Beveel de ziekte weg te gaan! Zet mensen vrij!  Soms is alleen een aanraking voldoende. Soms alleen het noemen van de naam van Jezus. Soms het smeken om genezing (2 Kor. 12:8). Er is niet één methode; het is belangrijk Gods stem daarin te verstaan (samenwerken met andere gaven). Iemand zei eens: “There is a time to pray and there is a time to say!” De demon of de ziekte zal niet verdwijnen, als we vragen: “Wilt u nu gaan?”  

De Bijbel geeft geen vaste formules of methoden voor de praktijk. Elke situatie, elke persoon, elke gebeurtenis is weer anders. Leiding van de Heilige Geest was voor Jezus belangrijk en is dus voor ons ook noodzakelijk.

4. In Jezus' naam

 Genezing en bevrijding vinden plaats in de naam van Jezus. In de naam van Jezus betekent: in de persoon en in de autoriteit van Jezus.  Hierbij staat de overwinning aan het kruis centraal. 

5. Het is een gave

God geeft gaven van genezing aan de gemeente; hierin werkt God door personen. Het is weliswaar zo dat God aan sommige mensen speciale genezingsgaven heeft gegeven, maar genezing uitdelen kan iedere gelovige!

6. Vrijmoedigheid 

Wees niet bang om te falen. Het gaat niet om jouw eer. Het is Gods zaak, dus ook het resultaat van ons gebed. Wij moeten gewoon gehoorzaam zijn.

7. Luisterend bidden

Wees steeds tijdens het bidden op God gericht. Luister naar Zijn stem. Bid met z’n tweeën. Bid niet direct voor het probleem, maar luister eerst naar de stem van de Heilige Geest.

 

Verschillende oorzaken van ziekten

Soms is aanwijsbare zonde een oorzaak van ziekte of gebondenheid. Dit is echter lang niet altijd het geval. Het is belangrijk om dit te onderzoeken, maar we moeten ook oppassen dat we mensen niet een onterecht schuldgevoel opleggen. 

1. Natuurlijke oorzaken 

Veel mensen hebben een ongezonde levensstijl. Denk aan roken, drinken, drugs, te veel eten, weinig bewegen etc. Dit is een veel voorkomende oorzaak van ziekten.

Ons lichaam is sterfelijk. Er vindt een natuurlijke verzwakking van plaats. Dit verouderingsproces is het gevolg van de zondeval.

             

2. Psychische oorzaken

Stress, hevige angst en depressie hebben een negatieve invloed op ons lichaam (psychosomatische ziekten).

’Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.’ (3 Joh. 1:2).

Veel mensen stoppen verdriet, teleurstelling en woede weg.  “Als de ziel zwijgt, gaat het lichaam spreken.”

 

 

3. Geestelijke oorzaken

      -     Er kan een direct verband zijn tussen zonde en ziekte. 

’Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER  en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.(Spr.3:7-8).

Je kunt ook ziek worden, als je je zonden niet bij God brengt. Verzwegen zonden in je leven kunnen je kapot maken. Zo ging het ook met David, nadat hij overspel had gepleegd met Bathseba en haar man vermoordde.

’Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag.

Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: "Ik beken de HEER mijn ontrouw" - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.’ (Ps. 32:3-4).

-       Onvergevingsgezindheid is een belangrijke oorzaak van ziekte. 

-       Demonische oorzaken van ziekten.

De dienst van bevrijding is ook de dienst van genezing. Bij bevrijding zal ook vaak genezing plaatsvinden. Zie Luc. 13 en Hand. 10:38. Maar omgekeerd is ook waar. Ziekten kunnen ook een demonische oorzaak hebben.

Een combinatie van psychische en demonische oorzaken komt ook veel voor. Wij hebben veel wijsheid en onderscheid nodig, als we hiervoor gaan bidden. Dus goed naar God luisteren tijdens het bidden is essentieel. En soms gewoon bidden, ook al hoor je niets, want genezing is een opdracht!

Bij deze zoektocht naar de oorzaken van ziekten is het belangrijk te beseffen dat wij als mens een beperkte kijk hebben. God doorgrondt alle dingen, maar wij niet!

4.    Gebrokenheid van deze wereld door de zondeval

In Rom. 8:19-23 staat dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen. Dat de schepping zucht en in barensnood is. De volmaaktheid is nog ver te zoeken.

 

Ook onze gezondheid lijdt daaronder. Genezingswonderen zien we als een teken van de kracht van het Koninkrijk van God. Een vooruitzicht naar het volmaakte dat zal komen. Feit is dat er nu ziektes onder ons zijn als het gevolg van de algemene vloek over de schepping.

 

Wij leven in de verwachting van de verlossing van ons aardse lichaam. Een volmaakt lichaam, verlost van alle kwalen, is de hoop die we hebben.

 

 

 

 

 

 

 

Als er geen resultaat is?

 

Teleurstelling op het gebied van genezing en bevrijding komt helaas veel voor. Het is duidelijk dat Gods Koninkrijk nog niet ten volle is gekomen. Sommigen genezen niet, ook al hebben we gebeden voor genezing. Het brengt sommigen ertoe om niet meer te bidden voor de zieken. Jammer, want dat betekent dat het ontmoedigingsbeleid van de duivel effect heeft gehad en dat moeten we niet laten gebeuren. 

In de Bijbel lezen we ook dat niet alle zieken genezen. In de praktijk zullen wij bij de genezingsbediening hiermee terdege rekening moeten houden, onder meer met nazorg. Bij teleurstelling, niet genezen, is pastorale zorg belangrijk.

In de Bijbel staan veel genezingswonderen. Paulus heeft een verlamde genezen en zelfs iemand uit de dood laten opstaan. Toch verwijst hij in zijn brieven driemaal naar vrienden (Epafroditus, Trofimus en Timoteüs) die ziek zijn. Paulus zelf was ook ziek. De Bijbel is een eerlijk boek.

Als we niet genezen, moeten we dan daar maar in berusten? Nooit heeft Jezus in Zijn bediening geadviseerd ziekte te aanvaarden, omdat deze onvermijdelijk en heilzaam zou zijn. Jezus heeft, voor zover wij weten, nooit aan God gevraagd of het wel Zijn wil was dat de zieke zou genezen. Jezus zag nooit de goede kanten van de ziekte. Iedereen die naar Jezus toekwam, werd genezen. Jezus heeft nooit tegen een zieke gezegd dat deze niet zou genezen, omdat het Gods wil was dat deze zou lijden.

Maar ja, wij zijn Jezus niet. Niet iedereen voor wie we bidden, wordt genezen. Dat kwam ook bij Paulus voor. We leven nog in een “onvolmaakte” tijd. Het Koninkrijk van God is er wel, maar is nog niet volledig. De beslissende slag is gestreden, maar de strijd is nog niet voorbij We zien dus nog niet altijd in ons dagelijks leven dat alles aan Christus is onderworpen. Maar als we Jezus volgen, dan kunnen we niet om de genezingsbediening heen.

Doordat Hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet aan hem is onderworpen. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet;  [9] wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager geplaatst was dan de engelen, vanwege zijn lijden en dood met eer en luister gekroond is. Door Gods genade kwam zijn dood iedereen ten goede. (Hebr.2:8,9).

 

Praktische tips bij het bidden voor zieken

 

o   Je bent geen arts. Paulus (gebedsgenezing) en Lucas (arts) waren veel samen. Er was geen strijd tussen die twee. Medicijnadvies en uitspraak over genezing/niet genezing is iets voor een arts. Jezus stuurde de melaatsen naar de priesters om genezing uit te spreken.

o   Zeg niet direct na het bidden: “Er is niets gebeurd.”  Genezing werkt soms later door. 

o   Zeg ook niet dat iemand genezen is, als hij/zij dat niet is. 

o   Het is soms ook goed om verder door te bidden en te onderzoeken of er misschien een bijzondere oorzaak is van de ziekte: zonde in het leven, wortels uit het verleden (occulte besmetting, vloek, moderne afgoderij bijv. Boeddha, ongeloof door opvoeding).  Helaas missen we vaak het inzicht in de geestelijke wereld. Ons kennen/inzicht is onvolkomen, maar we mogen om inzicht vragen.

o   Volhardend bidden.  Zeg dat iemand altijd terug mag komen om voor zich te laten bidden. Dat iemand nu niet genezen is, wil niet automatisch zeggen dat diegene morgen na opnieuw gebed niet genezen wordt.

’Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.’ (Luc. 18:1).

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. (Hebr. 10:36).

 

o   Houd rekening met de gevoelens en wensen van de zieke. Wil hij/zij alleen een zegen ontvangen of een overwinnend gebed?

o   Pas op voor negatief denken. Denk niet: “Ik heb gefaald”, als je gebed niet wordt verhoord.

God is soeverein in het uitdelen van genezing. Wij zijn een doorgeefluik. Misschien heb je Gods stem niet goed verstaan, maar daar mogen we in oefenen. Belangrijk is dat je gehoorzaam bent.

o   Door onze zwakheid wordt Gods kracht zichtbaar.  

’Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: "Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid." Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.’ (2 Kor. 12:7-10).

Groepsbespreking

Heb jij weleens voor iemand gebeden voor genezing? Deel met elkaar de ervaringen. Vertel over gebedsverhoringen en teleurstellingen.

Wie geneest? Besef je je autoriteit?

Bid voor genezing bij elkaar, als dat nodig is. Denk daarbij aan de aandachtspunten uit deze les.

 Video: Geneest God vandaag nog steeds? Bekijk dit filmpje van de Alpha-cursus:

 

 

                                        Bijlage 1     Opsomming van gaven

(terug naar Inhoudsopgave)

Afbeelding met tekst, krant, document

Automatisch gegenereerde beschrijving